HAZA HÍR-MIX Fejlemények a Gútai Közlegelők földjeinek visszaigénylése ügyében

Fejlemények a Gútai Közlegelők földjeinek visszaigénylése ügyében

666
hirdetés

A gútai földek kárpótlási ügye mérföldkőhöz érkezett. A Komáromi Járási Hivatal a  Közigazgatási eljárásról szóló törvény 33. §-a  2 bekezdése értelmében  értesítést küldött ki  határozat kibocsátásáról  és észrevételezési felhívással  fordult  mindazokhoz, akiknek a  hozzátartozója a 2004-től tartó kárpótlási eljárás során elhunyt, illetve nincs jogi képviselőjük. Felhívta a figyelmet arra, hogy  a kézbesítést követő 15 napon belül betekinthetnek az iratba, közölhetik az eljáró szervvel az észrevételeiket, javaslataikat, álláspontjukat. Ennek az értesítésnek sarkalatos pontja, hogy a földtulajdont vissza nem adják, és nem hagynak jóvá semmiféle kártérítést sem.       Tekintsük át, mi történt eddig:

A Gútai  Közlegelők Társulatának földjeit 104/1945 T.t.  a németek, magyarok, árulók, kollaboránsok vagyonának elkobzásáról és gyorsszétosztásáról szóló szlovák nemzeti tanácsi rendelet illetve az azt módosító  64/1946 T.t. rendelet alapján  a Komáromi Konfiskációs Bizottság 1946. 7. 31-én kelt 146/139/1946 sz. döntésével kobozta el a szlovák állam, mert annak tagjai többségében magyarok voltak. A telekkönyvi kivonat szerint a Gútai  Közlegelők Társulatának tulajdonát  59 ház  és  17 300 824 m2  azaz  1730 ha mezőgazdasági földterület képezte.

     Szlovákiában két ízben volt lehetőség az elkobzott javak visszaigénylésére. Először 1992-ben, a 229/1991 T.t. sz. a földtulajdonviszonyok és más  mezőgazdasági birtok  rendezéséről szóló törvény, majd 2004-ben, a 503/2003 T.t. a földtulajdon visszaadásáról szóló törvény alapján. Mindkét törvény csak

  • szlovákiai lakhellyel rendelkező szlovák állampolgárokat ismerte el jogosult személyeknek,
  • csak természetes személyek vagyonát adta vissza.

     Ebből az következik, hogy jogi személyek a törvény szerint nem lehettek jogosultak vagyonuk visszaadására, és a jogi személyek vagyona nem volt visszaadható.

    A törvény értelmében sikertelenségre volt ítélve tehát a Gútai Úrbéri Társaság beadványa, amellyel a Gútai  Közlegelők Társulatának földjeit igényelték vissza 1992-ben.  Hiszen jogi személy kérte vissza jogi személy földjeit.

    Sikertelenségre volt ítélve annak a 175 természetes személynek a beadványa is, akik jogi személy vagyonát kérték vissza 2004-ben. A kárpótlási eljárás azonban a mai napig folyamatban van. Sőt, újra visszakerült első fokra, a közigazgatási eljárásba.

Amikor 2014 tavaszán megkerestek azzal, hogy vállajam el a Gútai Közlegelők Társulata tagjainak képviseletét, őszintén megmondtam, hogy a hatályos  kárpótlási törvény szerint jogi személyek nem kaphatják vissza elvett vagyonukat, és természetes személyek sem kaphatják vissza a jogi személyek vagyonát.  Ebben az esetben pedig a föld a társulaté, nem pedig a személyeké. Amit itt tenni lehet, az panasz benyújtása az elhúzódó eljárás, illetve a nem megfelelő  jogi képviselet miatt. Legfelső Bíróság  ugyanis megállapította, hogy  a résztvevők jogi képviselete nem volt összhangban a módosított Polgári Perrendtartással és a Nyitrai  Kerületi Bíróság határozatát, amivel az helybenhagyta a Komáromi Körzeti Földhivatal döntését,  megszüntette.  A határozatot azonban  csak részben tudták kikézbesíteni, a 175 résztvevőből az eljárás közel 10 esztendeje  alatt 33 résztvevő  elhunyt.

      2014-ben a 55 személy nevében nyújtottam be panaszt igazságos bírósági eljáráshoz való jog, megsértése, illetve az ügy elhúzódása miatt a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságára,  amely azt elutasította. Mivel meg voltam győződve arról, hogy jogsértés történt, 51 személy nevében 2015-ben  az  Emberi Jogok Európai  Bírósághoz fordultam.

      2017 augusztusában úgy véltem, hogy esedékes egy újabb panasz benyújtása a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságára. Ezúttal 38 résztvevő bízott meg jogi képviseletével. Az Alkotmánybíróság elismerte a panasz jogosságát, és 300,– € jóvátételt ítélt meg a panaszosoknak. A döntést 2018. augusztusában  vettem át.

     Az Alkotmánybíróság által megítélt elégtétel csekély összege  miatt 37 résztvevő nevében 2019. január 30-án panasszal fordultam    az  Emberi Jogok Európai  Bírósághoz Strasbourgba, /Application 7918/19 Balogh and Others v. Slovakia /.

          A  2015-ben benyújtott panasz ügyében 2018. augusztus 31-én hozta meg döntésétaz  Emberi Jogok Európai  Bírósága.  Az  igazságos bírósági  eljáráshoz való jog megsértése és az ügy elhúzódása  miatt a szlovák államot kötelezte 6.200,– € jóvátétel kifizetésére személyenként.    /Application no. 35142/15 Balogh and Others v. Slovakia, /

  1. június 30-án 54 személy nevében nyújtottam be újabb panaszt a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságára az ügy elhúzódása és az igazságos eljáráshoz való jog megsértése miatt. 2020. 4. 28-ai döntésével a panaszt részben megalapozottnak ítélte a bíróság, és 300,– € jóvátételt ítélt meg a panaszosoknak.
  2. szeptember 21-én a jóvátétel meglehetősen alacsony összege miatt   újabb panaszt nyújtottam be az Emberi Jogok Európai  Bíróságra 54 panaszos nevében. /Application no. 43062/20 Angyal and Others  v. Slovakia /

       Az utóbbi két  panasz / Application 7918/19 Balogh and Others v. Slovakia, Application no. 43062/20 Angyal and Others  v. Slovakia / ügyében ítélet született, a baráti megegyezést, amelyet az Emberi Jogok Európai  Bírósága kezdeményezett, a szlovák állam visszautasította. Állítása szerint a mielőbbi döntés érdekében a résztvevőknek  módjukban  állt pert indítani a Komáromi Körzeti Földhivatal ellen. Mivel ezt nem tették meg, a panaszuk alaptalan.  Az Emberi Jogok Európai  Bírósága  a két panasz összevonásáról döntött, és háztartásonként ítélt meg jóvátételt.  Az eredeti résztvevő jogutódait egy háztartásként kezelte, és a jóvátételt elosztotta közöttük. Akinek nem volt testvére megkapta a 7500 €-t, akinek volt,  ennek  a rá eső részét.

        Időközben azonban más is történt. 2019. 12. 9-én a Nyitrai Kerületi Bíróság  ítéletével megszüntette a Komáromi Földhivatal döntését, amivel az elhunyt résztvevők jogairól és kötelességeiről döntött.  2020. 7. 31-én  határozott a a perköltség megtérítéséről.  193 személynek összesen 457,53 € költségtérítést  ítélt meg, amit fellebbezés után meg is erősített.

    Az ügy elhúzódása és  a résztvevők igazságos eljáráshoz való jogának  megsértése, és az alacsony perköltségtérítés  miatt 2021. február 24-én 21 résztvevő ügyében fordultam panasszal a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához, majd 2021. 3. 24-én 78  panaszos kifogásolta azt, hogy a Nyitrai Kerületi Bíróság a perköltség megtérítésének ügyében mindkét határozatával elhunyt résztvevők jogairól és kötelességeiről döntött. A határozat meghozatalakor 11, annak megerősítése idején 14  résztvevő már nem élt.  A két beadványt közös tárgyalásra utalta, majd elutasította a Szlovák Köztársaság Alkotmánybírósága.

    Ezért 99 résztvevő nevében 2022. november 22-én az Emberi Jogok Európai  Bírósághoz fordultam a résztvevők igazságos eljáráshoz való jogának megsértése miatt. A Tisztelt Bíróság még  nem döntött a beadvány további sorsáról.

Hiába mutattam rá  beadványaimban a szlovák kárpótlási törvény hibáira, hiába kértem a földterület visszaadását, nem ismertek el mást, csak az ügy elhúzódását és ebből adódóan az igazságos eljáráshoz való jog megsértését.

    A fentiekből látható, hogy  a Gútai Közlegelők  földjeinek visszaigénylése ügyében jelenleg  eljárás van folyamatban  a Komáromi Járási Hivatalban, és benyújtásra került egy panasz az Emberi Jogok Európai  Bíróságára is.

     Úgy vélem,hogy azok leszármazottjai  akik az ügy közigazgatási szakaszában hunytak el, kimaradtak úgy a közigazgatási, mint a fellebbviteli eljárásokból, nem tehettek javaslatokat, nem fellebbezhettek,  így az igazságos eljáráshoz való  joguk  sérült. Nekik is  szeretnék jogi segítséget nyújtani továbbiakban. A képviselettel kapcsolatban levelet küldök,  kérem szíveskedjenek átvenni és utasításaim szerint eljárni.

     Köszönöm megtisztelő bizalmukat.

                                                                       Dr. Szabó Olga

hirdetés