HAZA DUNATÁJ Mácza Mihály: Komárom az első világégés kezdetén (3.)

Mácza Mihály: Komárom az első világégés kezdetén (3.)

905
hirdetés

A HÁBORÚ ELSŐ HETEIBEN

Obrázok1cscscscsA háború már első napjaiban szinte minden területen átrendezte a komáromiak életét. Az utcákon a rezesbanda kíséretével tölgyfalevéllel, virágbokrétával díszített sapkákban vonultak a katonák a vasútállomás felé. Amerre haladtak, az utca népe végig éljenezte a csapatokat, amit a tisztek kardjukkal tisztelegve viszonoztak, a bakák pedig kézintéssel búcsúztak ismerőseiktől. A frontra induló vasúti kocsik oldalán krétával írt különféle ábrák és feliratok jelentek meg, tükrözve a katonák egy részének akkori naiv lelkesedését (pl. Különvonat Bécsből Szentpétervárra!, Muszkát eszünk hagymával!, Le a királygyilkosokkal!, Halál a legyekre meg a szerbekre!).
A város iskoláiban, ahol korábban a tanulók gyarapították ismereteiket, a behívott tartalékosok tanyáztak. Az iskolaudvaron egyenruhát próbáltak, töltényeket vételeztek, gulyást főztek. A katonakórház előtti Kórház téren (Lúdpiac) felsorakoztak a vöröskereszttel ellátott sebesültszállító autók, melyeket az egészségügyi csapatok katonái őriztek. A város templomaiban több harcba induló katona előrehozott házasságkötése zajlott. Ezek közül az egyik említésre méltó jellegzetes katonaesküvőre a helyi református templomban került sor, ahol Achátz István százados fogadott örök hűséget menyasszonyának, Varjú Jolánnak, a községi iskola tanítónőjének. Az úrasztaladdddsss körül századának bakái formáltak vigyázállásban négyszöget. Az eskü elhangzása után a százados sorban kezet fogott századának minden tagjával, majd belekarolva hitvesébe elindult családi otthona felé, a következő napon pedig a harctérre. E mozgalmas napok egyikén, augusztus 5-én este megállt az újvárosi állomáson a Károly Ferenc József trónörököst és nejét, Zita főhercegnőt Budapestről Bécsbe szállító különvonat. Átutazásukról hivatalosan nem értesítették a város vezetőit, híre mégis elterjedt, s az állomáson nagy tömeg várta érkezésüket. Amikor a különvonat berobogott, hatalmas éljenzés fogadta a szalonkocsi ablakából huszárezredesi egyenruhában kihajoló trónörököst és a mellette álló feleségét. Az éljenzés lecsillapultával a helyszínen tartózkodó Marcsa József fűszerkereskedő rögtönzött egy üdvözlőbeszédet, amelyet a trónörökös magyarul köszönt meg. Ezután a közönség a trónörökös párral együtt elénekelte a Himnuszt, majd a vonat továbbhaladt Bécs felé. Néhány nappal később a dél-komáromi gyakorlótéren megtörtént a mozgósított tartalékosokból létrejött egyik zászlóalj katonáinak felesketése a Komárom városa által ajándékozott magyar zászlóra, méghozzá – tekintettel a katonák nemzetiségére – magyar, német és szlovák nyelven. Augusztus 18-án Komáromban is megünnepelték a király születésnapját. A város középületeit, templomait, házait fellobogózták, délelőtt minden templomban hálaadó istentiszteletet tartottak, a Szent András-templomban a Kutsera József plébános által celebrált ünnepi misén részt vettek a közhivatalok tisztviselői. Délben a tiszti kaszinóban díszebéd volt és a király egészségére elhangzott tószt közben a vár fokáról 21 ágyúlövés dördült el. Ugyanezen a napon rendeztek a város hölgyei a Leányegyesület szervezésében gyűjtést a Klapka téren, a Ferenc József rakparton és az Erzsébet-híd dél-komáromi hídfőjénél felállított sátrakban a Vöröskereszt részére és a hadbavonulók családjainak megsegítésére. Folytatódott a komáromi polgárok adakozása is jótékony célokra, a helyi lapokban több hasábot töltött be a nevük. Adakozott néhány egyesület és szervezet is. Külön említést érdemel a Szent Benedek-rend kétszázezer koronás adománya. A város egyletei nem csupán pénzzel, hanem egyéb felajánlásokkal is segítették a hadbavonultakat. Több egyesület, intézmény felajánlotta székházát is kisegítő hadikórház létesítésére. A helyi iskolákon kívül ilyen létesült pl. A Kultúrpalotában, a Katholikus Legényegyletben, az izraelita Menházban. Ugyanakkor már 1914 augusztus elején megtapasztalhatták a komáromiak a háború későbbi hátországi megpróbáltatásainak egyik első jelét is – a városban elfogyott a sör, s ahogy a helyi lapok írták, még bátorkeszi sör sem volt (amely ezek szerint nem tartozott a kedveltek közé)

Folytatása következik.

Obrázok1DW

A képeken: – 1914. augusztus 8-án Komáromban is megünnepelték a király születésnapját.
Balra az Újvár udvarán ebből az alkalomból felsorakozott katonaság látható.
Már a háború első évében hadikórházzá alakították át (jobbra)
a Kultúrpalotát, a Katolikus Legényegylet székházát és a zsidó Menházat.
Lent – A szövetséges hatalmak, Németország, Bulgária, Törökország és az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodói.

DUNATÁJ HETILAP

hirdetés