HAZA HÍR-MIX Komoly sikert ért el Strasbourgban a gútai legelőtulajdonosok számára dr. Szabó Olga

Komoly sikert ért el Strasbourgban a gútai legelőtulajdonosok számára dr. Szabó Olga

1603
hirdetés

Az Emberi Jogok Bírósága elmarasztalta a szlovákiai bíróságok időhúzását

Dr. Szabó Olga, a nagyszigeti „menyecske”
jelentős kártérítést harcolt ki Strasbourgban
a gútai legelőtársulat tagsága leszármazottai
számára

A II. világháború után nemcsak a kitelepítések sújtották a felvidéki magyarságot, hanem a törvénytelen birtokelkobzások is. Az „önkéntes” alapú szövetkezetesítések mellett szép csendesen az állam tulajdonába vándoroltak a közlegelők is. Tudni kell, hogy jelentős földterületekről volt szó, amelyet az akkori gazdák jószágaik száma alapján adtak be a társulatoknak. A Gútai Közlegelők Társulatának vagyonát 1946. 7. 31-én kelt határozatával kobozta el a Konfiskációs Bizottság a Szlovák Nemzeti Tanács 104/1945 Sb. és 64/1946 Sb. rendelete alapján, mivel annak tőke- és vagyonrésze magyar nemzetiségű személyek tulajdonában volt. A rendszerváltás után, míg másutt sikerült a társulatok jogfolytonossága alapján visszaszerezni a földterületeket, Gútán a jogismeretek nélküli próbálkozás nem járt sikerrel. Dr. Szabó Olga volt az, aki végül vállalta, hogy felkarolja a gútaiak ügyét.

Sok éve húzódó ügy végére kerülhet pont… – A Helyi Úrbéri Társaság a T.t. 229/1991 számú, a földtulajdoni viszonyok rendezéséről szóló törvény alapján kérte vissza a földeket 1992-ben. Nem jártak sikerrel, mert csak csehszlovákiai lakhellyel rendelkező, csehszlovák állampolgárságú fizikai személyek voltak jogosultak a kárpótlásra, és csak fizikai személyek vagyona volt visszaadható. Jogi személyek nem lehettek jogosultak kárpótlásra a törvény értelmében, a jogi személyek vagyona sem volt visszaadható.
* Ezzel le is zárulhatott volna az igyekezetük. – A gútaiak nem adták fel. 2004-ben a T.t. 503/2003 számú, a földtulajdon visszaadásáról szóló törvényre hivatkozva 175 személy kérte vissza földjeit, amelyek a Gútai Közlegelők Társulatában voltak csoportosítva, így a társulat tulajdonlapján szerepeltek. A Komáromi Földhivatal elutasitotta a javaslatukat. Döntése ellen a Nyitrai Kerületi Bíróságra fellebbeztek, amely jóváhagyta az elsőfokú végzést. Ezt követően a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak, amely eljárásbeli hiányosságokra hivatkozva megszüntette a másodfokú ítéletet.
* A több, mint négyéves bírósági ügy tovább folytatódik… – Amikor a jogosult személyek képviselői 2014 tavaszán megkerestek azzal, hogy vállaljam el a Gútai Közlegelők Társulata tagjainak jogi képviseletét, őszintén megmondtam, hogy a hatályos kárpótlási törvény szerint jogi személyek földje nem adható vissza. Panaszt lehet tenni azonban az elhúzódó eljárás, illetve a nem megfelelő képviselet miatt. A Legfelsőbb Bíróság ugyanis megállapította, hogy a résztvevők jogi képviselete nem volt összhangban a módosított Polgári perrendtartással. A határozatot azonban csak részben tudták kikézbesíteni, a 175 résztvevőből az eljárás közel 10 esztendeje alatt 33 elhunyt. 2014-ben 55 személy nevében nyújtottam be panaszt igazságos bírósági eljáráshoz való jog, illetve az ügy elhúzódása miatt a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához, amely azt elutasította. Mivel meg voltam győződve arról, hogy jogsértés történt, 51 személy nevében 2015-ben az Emberi Jogi Bírósághoz fordultam. Időközben megromlott egészségi állapotom miatt csak segítséggel tudtam ellátni az üggyel kapcsolatos teendőket. 2017 augusztusában azonban úgy véltem, hogy esedékes egy újabb panasz benyújtása a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságára. Ezúttal 38 résztvevő bízott meg jogi képviseletével. Az Alkotmánybíróság elismerte a panasz jogosságát, és 300 € jóvátételt ítélt meg a panaszosoknak. A döntést 2018 augusztusában kézbesítette a posta. A Nyitrai Kerületi Bíróság a jóvátétel kifizetésének érdekében felszólított a panaszosok számlaszámának közlésére. Ezért minden érintett személynek levelet küldtem, melyben kértem a számlaszám IBAN formában történő feltüntetését és az aláírás hitelesítését.
* Ezzel lezártnak tekinthető a panasszal kapcsolatos eljárás? – Nem.
Itt jegyzem meg, hogy az érintettek az Alkotmánybíróság által megítélt elégtétel nagysága miatt panasszal fordulhatnak az Emberi Jogi Bírósághoz Strasbourgba, amely a 2015-ben benyújtott panasz ügyében augusztus 31-én hozta meg döntését. Az igazságos bírósági eljáráshoz való jog megsértése és az ügy elhúzódása miatt a szlovák államot kötelezte személyenkénti 6 200 € jóvátétel kifizetésére 51 panaszos számára. Az időközben elhunyt panaszosok örökösei a megítélt összeg rájuk eső részét kapják. Mivel a jogi képviselettel és az eljárással kapcsolatban a panaszosoknak semmilyen kiadásuk nem volt, eljárási költség jogcímén nem ítélt meg semmilyen kártérítést az Emberi Jogi Bíróság.
* Mindeddig teljes mértékben ön állta a kiadásokat… – 2014-től a képviselettel kapcsolatos kiadásokat én fedeztem. Megtörtént, hogy több mint 2 ezer oldalt kellett záros határidőn belül fénymásolnom. A postaköltség, útiköltség is figyelemre méltó, és szükségem volt tanácsadásra és szaktolmácsolásra is. Mindkét ügy sikerdíjas, melyet az aláírt megbízási zerződés alapján számlázok ki.
* Azért nem volt ez sima ügy, eléggé göröngyös volt az eddig vezető út. – Visszagondolva, kemény harcot vívtam nemcsak a bíróságokkal, hanem a bizalmatlansággal és a közönnyel is. Már az akkor kezdődött, amikor nem hittek nekem az ügyben addig eljáró
képviselők. Más ügyvédeket is felkerestek, akik nem vállalták ezt a vesztes ügyet. Miután nem akadt senki, „nagyszigeti menyecskeként” megpróbáltam menteni a menthetőt.
* Hogyan fogadták az érintettek, hogy akadt valaki, aki nemcsak ígér, hanem teljesít is? – Kétkedve bár, de megkaptam a bizalmat. Miután az Alkotmánybíróság 2015-ben a panaszt elutasította, bizalomvesztés történt. Jó együttműködés pedig bizalom nélkül nem létezik. Én bízom az ügyfeleimben. Remélem, hogy a címzettek átveszik a nekik írt levelet és utasításaim szerint járnak
el. Ebben az esetben az Alkotmánybíróság által megítélt összeg vélhetően októberben kifizetésre kerül. Az Emberi Jogi Bíróság döntése ellen 3 hónapig lehet fellebbezést benyújtani. A megítélt összeg kifizetése a jogerőssé válás után esedékes. Ennek mikéntjéről levélben tájékoztatom az érdekelteket.
* Folytatja a küzdelmet? – Nem szoktam félúton megállni. Az ügy jelenleg másodfokon, a Nyitrai Kerületi Bíróságon van, amely utasított a résztvevők körének pontosítására, ezért a Komáromi Járásbíróságtól kikértem a 2014 után elhunyt panaszosok hagyatéki végzését. A mai napig nem kaptam meg. Ezért arra kérem az örökösöket, hogy – amennyiben még nem tették meg – szíveskedjenek címemre elküldeni azokat. Az ügy elhúzódása miatt, illetve igazságos bírósági eljáráshoz való jogának megsértése miatt bármelyik résztvevő élhet panasszal. Továbbra is úgy vélem, hogy aki harcol, veszíthet. Aki viszont nem harcol, már veszített is. Az elért eredmény nem csupán az én érdemem. Köszönöm a Gútai Városi Hivatal dolgozóinak, hogy kérésemre pontosították a névsort, kiadták a halotti anyakönyvi kivonatokat. Köszönöm a tanácsadást, köszönöm azoknak a résztvevőknek a segítségét, akik felkeresték elhunyt társaik családját, hogy az örökösöket az Emberi Jogi Bíróságon folyamatban levő ügyről tájékoztassák. Köszönöm a bizalmat, a megértést és a támogatást.
* Mi pedig az ügyfelek nevében is köszönetet mondunk és köszönjük a tájékoztatást.

 

DUNATÁJ HETILAP 38/2018

hirdetés
Previous articleDr. Molnár Attila az év polgármestere!
Next articleHolokauszt emléknap a Selye János Gimnáziumban