HAZA RÉGIÓ A Komáromi Református Egyházmegye alakuló ülése Martoson

A Komáromi Református Egyházmegye alakuló ülése Martoson

1078
hirdetés

51782_305_210Ünnepi keretek között megtörtént nt. Dr. Szénási Szilárd martosi lelkipásztor esperesi és Gál Sándor gondnoki beiktatása a martosi református templomban.

„…Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!..” Zsolt.103,21

A fenti ige köszöntötte a megjelenteket a martosi református templomban, ahol jelölő és választó, valamint beiktatással egybekötött rendkívüli egyházmegyei közgyűlésekre került sor február 1-jén. A jelölő és választó Rendkívüli Egyházmegyei Közgyűlés délután 13:30 – kor kezdődött, ahol megválasztották az egyházmegyei tanácstagokat, egyházmegyei tanácsbírákat, egyházmegyei jegyzőket lelkészi és világi részről, valamint az egyházmegyei pénztárost, és az ügyészi tisztség mellett a bizottsági előadók is meg lettek választva.

Az egyházmegyei tanácstagok lelkészi részről a következők lettek: Czinke Zsolt, Ing. Dobai Sándor, Dr. Erdélyi Pál, Erdélyi Zoltán, Fazekas Zsuzsanna, Sasák Attila, Dr. Szénási Szilárd. A világi tanácstagok: Ing. Baranyai Alajos, Borbély Károly, Fitos András, Gál Sándor, Pethes István, Ing. Szabó Dezső és Szabó Gábor.

A bizottsági előadók megválasztása a következő eredménnyel zárult: a Kateketikai bizottság előadója Czinke Zsolt, a Missziói bizottság előadója Dr. Süll Tamás, a Diakóniai bizottság előadója Kalocsai Alexandra, az Egyházzenei bizottság előadója Écsi Gyöngyi és a Sajtóügyi bizottság előadója Sasák Attila lett.

Mintegy folytatásképpen eme jelölő és választó közgyűlésnek 15:00 órától megkezdődött az újabb, immáron ünnepi beiktatással egybekötött Rendkívüli Közgyűlés. A templomban megjelenteket Gál Sándor egyházmegyei gondnok köszöntötte, majd Dr. Tanító Péter fohásza következett.

Az esperes és gondnok beiktatása előtt Fazekas László püspök igei szolgálata volt hallható.
„Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!” – Jn.7, 37–38.

Eme igeversek alapján szólt az ünneplő egybegyűltekhez, a megválasztott espereshez, valamint az egyházmegyei gondnokhoz Egyházunk püspöke, s beszélt nemcsak az ünnepről, az élet vizéről, vagyis Krisztusról, hanem arról is, hogy olyan korszakban élünk, melyben szükség van az erős hitre mind egyházi, mind lelkészi, mind pedig gyülekezeti szinten. Bátorító szavai az egyházmegyénkben érezhető és tapasztalható egységre is utaltak. Ezután a megválasztott tisztségviselők szívére helyezte, hogy az élő vizet nemcsak kapni, de tovább is kell adni az elöljárói, őrállói és pásztori szolgálatban. Az igei szolgálat után következett az újonnan megválasztott Dr. Szénási Szilárd esperesi eskütétele és Gál Sándor egyházmegyei gondnok esküjének megerősítése.

„…Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem.” – Zsolt.101,6b.

Az immáron beiktatott esperes székfoglaló beszédének alapjául a Zsoltárok könyvének eme igeversét választotta. Szavaival nem a tökéletességre, hanem a tökéletes útra való törekvést emelte ki. Mert ezt az utat Isten adta elénk, legyen szó gyülekezeti tagról, presbiterről, gondnokról, lelkészről vagy egyházunkban szolgálatot vállaló tisztségviselőről. Az úthoz ill. szolgálathoz jó irány kell, a jó irányhoz pedig útjelző kövek szükségesek. Igehirdetésében négyféle útjelző követ emelt ki: az ima, az elhívás a hűségre és a tisztaságra, a lehetőség és a megvalósítás. A közös úton való járás közös gyümölcsöket terem, melyekkel egymást gazdagítani, erősíteni vagy akár lelkileg gyógyítani is tudjuk.

A székfoglaló beszéd után az egyházmegyei tisztségviselők eskütétele – beiktatása következett. Az ezt követő köszöntéseket az esperes és gondnok felé a palástos lelkészek kezdték meg, majd a meghívott vendégek folytatták: Fekete Vince – főgondnok, Dr. Harmati Zsolt – Magyarország Szlovákiai Nagykövetségének ügyvivője, Dr. Somogyi Alfréd – pozsonyi egyházmegye esperese, Kassai Tímea – barsi egyházmegye esperese nevében, Máté László – tatai egyházmegye esperese, Kiss Pál – barsi egyházmegye volt esperese, Somogyi László – székesfehérvári testvérgyülekezet lelkészi elnöke, Dr. Lévai Attila – Selye J. Egyetem Református Teológiai Karának dékánja, Doc. Dr. Molnár János – Selye J. Egyetem Református Teológiai Karának dékán helyettese és végül Keszeg István – Martos község polgármestere mondott köszöntőt.

HAGYJAD az Úr Istenre te minden utadat…a 265. záróének szavaival a szívükben vehettek részt mindannyian az ünnepi alkalom után azon az állófogadáson, melyet a Martosi gyülekezet és annak lelkészei nagy gonddal készítettek elő minden velük együtt ünneplő és Istennek hálát adó meghívott számára.

Édes Réka, Deáki, Reformata.sk/Felvidék.ma

hirdetés
Previous articleDrezda bombázása: 200 ezer civil halt meg
Next articleJelentősen szűkül a szlovákiai orvosi rendelőkben fizetendő illetékek köre